preloader

ŁADOWANIE...

Dziękujemy!

Zamknij
Menu

Aktualności

Czasowe zamknięcie obiektu

Drodzy Goście, To niestety nie PRIMAAPRILIS... Nasz obiekt pozostaje nadal zamknięty do odwołania na mocy Rozporządzenia Ministra...

Promocje

BASEN bez dopłat!

Dane adresowe

Millenium Sport Sp. z o.o.

40-750 Katowice
ul. Pijarska 1,3
Nr konta: 96102023130000390204390464

 

Tel.: +48 (32) 350 20 93
Email: sport@bazantowo.pl

Bowling

Pon. - Czw.: Zamknięte
Pt. - Sob.: 17.00 - 23.00
Ndz. i święta 17.00 - 20.00

Tel.: +48 (32) 350 20 93

Saunarium

Pon. - Pią.: 15.00 - 22.00
Sob. - Ndz. 10.00 - 22.00

Sauny sportowe

Sucha: 07:00 – 22:00
Infrared: 07:00 – 22:00

Restauracja

Pon. - Pią.: 7.00 - 21.00
Sob. - Ndz. 7.00 - 19.00

Tel.: +48 (32) 350 20 93

Tenis/Squash/Fitness

Pon. - Pią.: 6.00 - 23.00
Sob. - Ndz. 8.00 - 23.00

Tel.: +48 (32) 350 20 93

Basen

Pon. - Pią.: 6.00 - 10.00, 15.00 - 22.30
Sob. - Ndz. 8.00 - 23.00

Tel.: +48 (32) 350 20 93

Rehabilitacja

Pon. - Pią.: 8.00 - 20.00

Tel.: +48 (32) 350 20 93
Kom.: 575 300 204

Bar

Pon. - Sob.: 7.00 - 22.00
Niedziela: 7.00 - 20.00


Dniami Wolnym w których Obiekt będzie nieczynny są: 1 stycznia, Niedziela Wielkanocna, 1 listopada, 24 grudnia, 25 grudnia oraz inne dni, w których z powodu siły wyższej lub innych przyczyn niezależnych od Millenium Sport Obiekt będzie zamknięty. Informacja o Dniach Wolnych będzie każdorazowo publikowana na stronie internetowej Obiektu.

Z powodu siły wyższej lub innych przyczyn niezależnych od Millenium Sport godziny otwarcia Obiektu mogą zostać skrócone. Informacja o skróconych godzinach otwarcia będzie każdorazowo publikowana na stronie internetowej Obiektu.

Formularz kontaktowy

* - pola wymagane

 

Korzystając z powyższego formularza kontaktowego wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Bażantowo Sport Twoich danych osobowych oraz udzielenie odpowiedzi na Twoje pytanie na podany przeze Ciebie adres e-mail.

Wyrażenie powyższej zgody oznacza upoważnienie Bażantowo Sport do przetwarzania Twoich danych osobowych zawartych w niniejszym Formularzu wyłącznie w zakresie wyznaczonym powyższą zgodą.

Ponadto informujemy, że:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Millenium Sport Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. Pijarska 1, 3, 40-750 Katowice, nr telefonu: 32 3502093, adres email: sport@bazantowo.pl;
 2. Podstawę przetwarzania Twoich danych stanowi wyrażona powyżej zgoda;
 3. Twoje dane osobowe są zbierane wyłącznie na potrzeby realizacji na Twoją rzecz celów opisanych powyżej;
 4. Dane, których dotyczy niniejsze oświadczenie nie będą udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców.
 5. Dane, których dotyczy niniejsze oświadczenie nie będą przekazywane do państw trzecich.
 6. Dane będą przechowywane przez okres realizacji celów, których dotyczy niniejsze oświadczenie.
 7. Podanie danych objętych niniejszym oświadczeniem jest dobrowolne, ale konieczne dla przetworzenia Twojego zapytania.
 8. Jesteś uprawniony do żądania od administratora dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do przenoszenia danych.
 9. Masz prawo do wniesienia skargi do Instytucji Nadzorczej w zakresie Ochrony Danych Osobowych w razie przetwarzania Twoich danych osobowych niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 10. Jesteś uprawniony do cofnięcia powyższej zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 

REZERWACJA ONLINE 

 
 

Polityka prywatności

Polityka prywatności serwisów sport.bazantowo.pl oraz hotel.bazantowo.pl:

Wypełniając obowiązek informacyjny w związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (tzw. RODO), informujemy że: 

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Millenium Sport Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. ul. Pijarska 1, 3, 40-750 Katowice, nr telefonu: 32 / 3502093, adres email: sport@bazantowo.pl;

2) Podstawę przetwarzania danych stanowi realizacja przez Millenium Sport umowy na Państwa rzecz oraz w pozostałym zakresie wyrażona powyżej zgoda; 
3) Państwa dane osobowe są zbierane wyłącznie na potrzeby realizacji na moją rzecz celów opisanych powyżej;
4) Dane, których dotyczy niniejsze oświadczenie nie będą udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców.
5) Dane, których dotyczy niniejsze oświadczenie nie będą przekazywane do państw trzecich. 
6) Dane będą przechowywane przez okres realizacji celów, których dotyczy niniejsze oświadczenie;
7) Podanie danych objętych niniejszym oświadczeniem jest dobrowolne;
8) Jesteście Państwo uprawnieni do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do przenoszenia danych;
9) Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Instytucji Nadzorczej w zakresie Ochrony Danych Osobowych w razie przetwarzania moich danych osobowych niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa ;
10) Jesteście Państwo uprawnieni do cofnięcia powyższej zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 

POLITYKA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W MILLENIUM SPORT SP. Z O.O. W KATOWICACH

Zarząd spółki Millenium Sport sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejestrowy Katowice – Wschód Wydział VIII Gospodarczy KRS pod numerem 0000377560 (dalej „Millenium Sport”) działając w oparciu o Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych  (Dz.U.2016.922 z dnia 2016.06.28) oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100 poz. 1024), a także Zarządzenie Millenium Sport z dnia 16.02.2018 przyjmuje niniejszą Politykę ochrony danych osobowych (dalej „Politykę bezpieczeństwa”).

I. Postanowienia wstępne

Polityka bezpieczeństwa jest szczegółowym zbiorem zasad zabezpieczania i przetwarzania danych osobowych w Millenium Sport Sp. z o.o.

Postanowienia niniejszego dokumentu zobowiązany jest znać i przestrzegać każdy pracownik Millenium Sport oraz każda osoba upoważniona do wykonywania zadań z zakresu ochrony danych osobowych.

Zarząd Millenium Sport deklaruje szczególne zaangażowanie w zapewnienie przetwarzania danych osobowych przez Spółkę w zgodzie z przepisami prawa, celem niniejszej Polityki bezpieczeństwa jest zapewnienie należytej ochrony przetwarzanych danych osobowych w szczególności poprzez zagwarantowanie zgodności działania z przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych osobowych.

II. Stosowane pojęcia

 1. Administrator danych – podmiot, który decyduje o środkach i celach przetwarzania danych osobowych - Millenium Sport sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Pijarskiej 1, 3, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym Katowice – Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy pod numerem KRS 0000377560, REGON: 241861089.
 2. Dane osobowe – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Osobą możliwą do zidentyfikowania jest osoba, której tożsamość można określić bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności poprzez powołanie się na numer identyfikacyjny albo jeden lub kilka specyficznych czynników określających jej cechy fizyczne, fizjologiczne, umysłowe, ekonomiczne, kulturowe lub społeczne. Informacji nie uważa się za umożliwiającą określenie tożsamości osoby, jeżeli wymaga to nadmiernych kosztów, czasu lub działań.
 3. Administrator Systemów Informatycznych (ASI) – osoba wyznaczona przez Zarząd  odpowiedzialna za zarządzanie systemami informatycznymi i stosowanie środków technicznych zapewniających ochronę przetwarzanych danych osobowych, w tym w szczególności za przeciwdziałanie dostępowi osób trzecich do systemu, w którym przetwarzane są dane osobowe.
 4. Osoba upoważniona – osoba posiadająca formalne upoważnienie nadane przez Administratora danych, uprawniona do przetwarzania danych osobowych.
 5. RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

III. Zasady bezpieczeństwa

Millenium Sport przetwarza dane osobowe:

 1. W sposób zapewniający zgodność z prawem – każde przetwarzanie danych osobowych musi opierać się na podstawie określonej w obowiązujących przepisach prawa, a także sposób przetwarzania odpowiada przepisom prawa. W przypadku przetwarzania Danych osobowych w oparciu o zgodę osoby, której dotyczą, zgoda powinna być udzielona na piśmie oraz być wyraźna, wskazująca cel, zakres i podmiot przetwarzający dane.
 2. W sposób związany celem – zbieranie Danych osobowych powinno być dokonywane wyłącznie dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i Dane osobowe nie mogą być poddawane dalszemu zbieraniu niezgodnemu z tymi celami. Przy zbieraniu Danych osobowych nie można pominąć lub zataić celu ich zbierania, cel zbierania Danych osobowych  powinien zostać zakomunikowany przed zebraniem danych oraz niedopuszczalne jest uzależnienie zawarcie umowy, w tym umów z klientami, od wyrażenia zgody na przetwarzanie Danych osobowych innych celach niż związanych z umową.
 3. W sposób zapewniający ich merytoryczną poprawność – przetwarzane Dane osobowe powinny być zgodne z prawdą, kompletne i aktualne. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie jeżeli wiarygodność źródła Danych osobowych nie budzi wątpliwości. Prawdziwość danych podlega weryfikacji na żądanie osoby uprawnionej oraz w ramach czynności kontrolnych wskazanych w pkt X, a także w przypadku powzięcia przez Osoby upoważnione wątpliwości co do prawdziwości Danych osobowych lub wiarygodności ich źródła. O dalszym uaktualnieniu lub sprostowaniu Danych osobowych Millenium Sport jest zobowiązany poinformować innych administratorów danych osobowych którym powierzył dane.
 4. W sposób adekwatny – Millenium Sport przetwarza tylko takiego rodzaju Dane Osobowe i tylko o takiej treści, które są niezbędne ze względu na cel zbierania danych (tj. odpowiadają minimum niezbędnemu dla realizacji założonych celów). Adekwatność Danych osobowych powinna być oceniana najpóźniej z chwilą ich zbierania. W szczególności Dane osobowe nie mogą być zbierane na zapas tj. bez wykazania ich celowości i niezbędności dla realizacji prawnie usprawiedliwionych celów.
 5. W sposób ograniczony czasowo – po osiągnięciu celu przetwarzania Dane osobowe powinny zostać usunięte, zanonimizowane lub też przekazane podmiotowi uprawnionemu ustawowo do ich przejęcia od administratorów danych. Millennium Sport nadzoruje zawartość zbiorów danych pod kątem konieczności usuwania Danych osobowych w ramach czynności sprawdzenia.
 6. W sposób zapewniający integralność i poufność danych – Danym Osobowym zapewnia się  odpowiednie bezpieczeństwo, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem.
 7. Millenium Sport jest zobowiązane by móc wykazać, że przestrzega wszystkich ww. zasad w stosunku do każdej dokonywanej u siebie czynności przetwarzania danych.

IV. Osoby biorące udział w przetwarzaniu danych osobowych

 1. Administrator Danych

Sprawy Administratora Danych – Millenium Sport prowadzi Zarząd Millenium Sport. 

Zarząd Millenium Sport:

 • uchwala oraz zmienia Politykę bezpieczeństwa;
 • wydaje upoważnienia do wykonywania funkcji w zakresie ochrony danych osobowych, w tym do wydawania upoważnień do przetwarzania danych osobowych;
 • ustanawia treść załączników do Polityki bezpieczeństwa;
 • ustanawia wzory stosowanych pouczeń, zgód, regulaminów dotyczących przetwarzania danych osobowych.

Członkowie Zarządu Millenium Sport mają także kompetencje do działania samodzielnie we wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych niezastrzeżonych dla innych osób lub uchwały Zarządu. 

Zarząd Millenium Sport może upoważnić wybraną przez siebie osobę do wykonywania praw i obowiązków Millenium Sport jako administratora danych osobowych określonych w niniejszej Polityce. Wszędzie tam w niniejszej Polityce, gdzie jest mowa o Administratorze Danych lub o Zarządzie Millenium Sport należy rozumieć, że zapisy te mają także zastosowanie do osób upoważnionych przez Zarząd Millenium Sport do wykonywania praw i obowiązków Millenium Sport jako administratora danych osobowych.

2. Administrator Bezpieczeństwa Informacji / Inspektor Ochrony Danych Osobowych

W Millenium Sport nie został ustanowiony Administrator Bezpieczeństwa Informacji / Inspektor Ochrony Danych Osobowych. Ustanowienie Administratora Bezpieczeństwa Informacji / Inspektora Ochrony Danych Osobowych wymaga dostosowania postanowień niniejszej Polityki.

Millenium Sport nie ma obowiązku prawnego ustanowienia Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

3. Administrator Systemów Informatycznych

Administrator Systemów Informatycznych ustanawiany jest uchwałą Zarządu Millenium Sport przy akceptacji jej treści przez osobę powołaną do pełnienia funkcji Administratora Systemów Informatycznych. 

Do obowiązków Administratora Systemów Informatycznych zalicza się:

 • nadzór nad nadawaniem uprawnień do przetwarzania danych osobowych w systemach informatycznych,
 • nadzór nad stosowaniem środków zapewniających bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych w systemach informatycznych, a w szczególności przeciwdziałających dostępowi osób niepowołanych do tych systemów,
 • podejmowanie odpowiednich działań w przypadku wykrycia naruszeń w systemie zabezpieczeń,
 • identyfikacja i analiza zagrożeń oraz ocena ryzyka, na które może być narażone przetwarzanie danych osobowych w systemach informatycznych i tradycyjnych.

4. Osoby upoważnione do przetwarzania Danych osobowych oraz pracownicy

 • Każda Osoba upoważniona jest odpowiedzialna za przetwarzanie Danych osobowych w zakresie upoważnienia i zobowiązana jest do ich ochrony w sposób zgodny z przepisami Ustawy, Rozporządzenia, Polityki Bezpieczeństwa oraz Instrukcji zarządzania systemem informatycznym.
 • Osoba upoważniona zobowiązana jest do zachowania w tajemnicy danych osobowych oraz sposobów ich zabezpieczenia. Obowiązek ten istnieje także po ustaniu zatrudnienia.
 • Za bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych w określonym zbiorze, indywidualną odpowiedzialność ponosi przede wszystkim każda Osoba upoważniona mająca dostęp do danych.
 • Pracownicy mający dostęp do danych osobowych nie mogą ich ujawniać zarówno w miejscu pracy, jak i poza nim, w sposób wykraczający poza czynności związane z ich przetwarzaniem w zakresie obowiązków służbowych, w ramach udzielonego upoważnienia do przetwarzania danych. Powyższe stosuje się odpowiednio do pozostałych Osób upoważnionych.
 • W miejscu przetwarzania danych osobowych utrwalonych w formie papierowej pracownicy oraz pozostałe Osoby upoważnione zobowiązani są do stosowania zasady tzw. „czystego biurka”. Zasada ta oznacza nie pozostawianie materiałów zawierających dane osobowe w miejscu umożliwiającym fizyczny dostęp do nich osobom nieuprawnionym. Za realizację powyższej zasady odpowiedzialny jest na swym stanowisku każdy z pracowników oraz każda z Osób upoważnionych.
 • Niszczenie brudnopisów, błędnych lub zbędnych kopii materiałów zawierających dane osobowe musi odbywać się w sposób uniemożliwiający odczytanie zawartej w nich treści, np. z wykorzystaniem niszczarek.
 • Niedopuszczalne jest wynoszenie materiałów zawierających dane osobowe poza obszar ich przetwarzania bez związku z wykonywaniem czynności służbowych. Za bezpieczeństwo i zwrot materiałów zawierających dane osobowe odpowiada w tym przypadku osoba dokonująca ich wyniesienia oraz jej bezpośredni przełożony.
 • Przebywanie osób nieuprawnionych w pomieszczeniu, w którym przetwarzane są dane osobowe jest dopuszczalne tylko w obecności Osoby upoważnionej do przetwarzania danych osobowych, chyba że dane te są w odpowiedni sposób zabezpieczone przed dostępem.
 • Osoby upoważnione zobowiązane są do zamykania na klucz wszelkich pomieszczeń lub budynków wchodzących w skład obszarów, w których przetwarzane są Dane osobowe w czasie ich chwilowej nieobecności w pomieszczeniu pracy, jak i po jej zakończeniu, a klucze nie mogą być pozostawione w zamku w drzwiach. Osoby upoważnione zobowiązane są do dołożenia należytej staranności w celu zabezpieczenia posiadanych kluczy przed nieuprawnionym dostępem.
 • Osoby upoważnione zobowiązane są do bieżącej oceny, czy przetwarzane przez nich dane osobowe są niezbędne dla wykonywanych przez nich zadań. W przypadku stwierdzenia przez Osobę upoważnioną, że przetwarza ona dane osobowe w zakresie szerszym niż zakres niezbędny dla wykonywania przez nią zadań, Osoba upoważniona jest zobowiązana zgłosić taką okoliczność przełożonemu, lub Administratorowi Danych. 
 • Naruszenie postanowień niniejszej Polityki w tym postanowień określonych powyżej stanowi naruszenie obowiązków pracowniczych.

Wyciąg z niniejszej Polityki zawierający treść niniejszego punktu przedstawiany jest Osobie upoważnionej wraz z dokumentem upoważnienia do przetwarzania danych osobowych.

...

VI.REJESTR CZYNNOŚCI PRZETWARZANIA

 • Millenium Sport prowadzi rejestr czynności przetwarzania. Rejestr prowadzony jest przez osobę o której mowa w pkt VIII.1 niniejszej Polityki. W rejestrze tym zamieszcza się wszystkie następujące informacje:
 • imię i nazwisko lub nazwę oraz dane kontaktowe administratora oraz wszelkich współadministratorów, a także gdy ma to zastosowanie – przedstawiciela administratora oraz inspektora ochrony danych;
 • cele przetwarzania;
 • opis kategorii osób, których dane dotyczą, oraz kategorii danych osobowych;
 • kategorie odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w tym odbiorców w państwach trzecich lub w organizacjach międzynarodowych;
 • gdy ma to zastosowanie, przekazania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, w tym nazwa tego państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, a w przypadku przekazań, o których mowa w art. 49 ust. 1 akapit drugi RODO, dokumentacja odpowiednich zabezpieczeń;
 • jeżeli jest to możliwe, planowane terminy usunięcia poszczególnych kategorii danych, a jeżeli nie jest to możliwe kryteria ustalania okresu przechowywania danych;
 • jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dane dotyczą – wszelkie dostępne informacje o ich źródle;
 • informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, jeżeli dotyczy.

VII. UPOWARZENIENIA DO PRZETWARZANIA

 1. Do przetwarzania danych osobowych mogą być dopuszczone wyłącznie osoby posiadające upoważnienie do przetwarzania danych.
 2. Upoważnienia do przetwarzania danych w Systemie Informatycznym nadawane są zgodnie z procedurą opisaną w pkt 1 Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym.
 3. Zakres upoważnienia do przetwarzania danych osobowych jest zależny od zajmowanego stanowiska i wynikającego stąd zakresu obowiązków, określonego w zakresie obowiązków tej osoby, związanych z koniecznością przetwarzania danych osobowych.
 4. Indywidualne upoważnienia są nadawane i odwoływane przez Zarząd Millenium Sport. Nadanie upoważnienia następuje na wniosek bezpośredniego przełożonego osoby lub z inicjatywy Zarządu, przed rozpoczęciem przetwarzania danych osobowych.
 5. Zarząd Millenium Sport nadaje upoważnienie do przetwarzania danych osobowych, sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszej Polityki wraz z wręczeniem upoważnienia, zapoznaje się osobę upoważnioną z przepisami prawa i przepisami wewnętrznymi dotyczącymi ochrony danych osobowych oraz odbiera od tej osoby oświadczenie wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do niniejszej Polityki.
 6. Upoważnienia oraz oświadczenia, o których mowa powyżej przechowywane są w aktach osobowych pracownika, upoważnienia obowiązują do czasu ustania stosunku pracy, zmiany stanowiska pracy lub obowiązków związanych z przetwarzaniem danych osobowych, o ile nie zostały uprzednio odwołane.

...

​X.UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe mogą być udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy przepisów prawa oraz osobom, których dotyczą.
 2. Udostępnianie danych osobowych może nastąpić wyłącznie za zgodą Zarządu Millenium Sport.
 3. Informacje zawierające Dane osobowe powinny być przekazywane uprawnionym podmiotom lub osobom za potwierdzeniem odbioru, listem poleconym
  za pokwitowaniem odbioru lub innym bezpiecznym sposobem, określonym wymogiem prawnym lub umową.
 4. Udostępniając dane osobowe innym podmiotom należy odnotować informacje
  o udostępnieniu bezpośrednio w systemie informatycznym, z którego udostępniono dane lub w inny zatwierdzony sposób. Odnotować należy: informacje o odbiorcy danych, dacie i zakresie udostępnionych danych osobowych.
 5. Udostępniając dane osobowe należy zaznaczyć, że można je wykorzystać wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem, dla którego zostały udostępnione.

...

XIII.REALIZACJA PRAW OSÓB KTÓRYCH DANE SĄ PRZETWARZANE

 1. W celu realizacji praw osób, których dane są przetwarzane, wszystkie wystąpienia, wnioski lub pisma osób, których Dane osobowe są przetwarzane zawierające w szczególności żądanie sprostowania lub uzupełnienia danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, twierdzenie kwestionujące prawidłowość danych, udostępnienia danych w celu ich przesłania innemu administratorowi, a także sprzeciwy wobec przetwarzania danych kierowane są do osoby o której mowa pkt VIII.1.
 2. W celu realizacji uprawnień osób, których dane dotyczą, osoba o której mowa w pkt VIII.1 dokonuje weryfikacji wystąpień, wniosków, pism i sprzeciwów o których mowa w ust. 1 i następnie wydaje następujące dyspozycje w zakresie:
 • Udostępnienia informacji osobie, której dane dotyczą;
 • Sprostowania lub uzupełnienia danych;
 • Usunięcia danych;
 • Ograniczenia przetwarzania danych;
 • Przygotowania danych do przesłania innemu administratorowi;
 • Przesłania danych innemu administratorowi.
 1. W przypadku danych przetwarzanych w systemie informatycznym dyspozycje te kierowane są do Administratora Systemów Informatycznych.
 2. System informatyczny stosowany do przetwarzania danych powinien posiadać funkcjonalności pozwalające na wypełnienie przez Millenium Sport praw o których mowa w ust. 1.

XVI. OKRESLENIE ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH NIEZBEDNYCH DO ZAPEWNIENIA POUFNOŚCI, INTEGRALNOŚCI I ROZLICZALNOŚCI PRZETWARZANIA DANYCH

 1. Definicje:           
  1. Poufność – zapewnienie, że informacja nie jest udostępniana lub ujawniana nieautoryzowanym osobom, podmiotom lub procesom,
  2. Integralność – zapewnienie, że dane nie zostały zmienione lub zniszczone w sposób nieautoryzowany,
  3. Rozliczalność – zapewnienie, że działania podmiotu mogą być przypisane w sposób jednoznaczny tylko temu podmiotowi.
  4. Opracowano i wdrożono Politykę bezpieczeństwa w zakresie ochrony danych osobowych,
  5. Do przetwarzania danych osobowych dopuszczono jedynie osoby posiadające stosowne upoważnienia nadane przez Zarząd Millenium Sport,
 2. Osoba wskazana przez Zarząd Millenium Sport prowadzi na bieżąco rejestr osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych.
 3. Środki ochrony fizycznej danych:
  1. klucze do pomieszczeń wydawane są wyłącznie osobom upoważnionym,
  2. podczas nieobecności osób uprawnionych, pomieszczenia w których są przetwarzane dane osobowe są zamykane na klucz,
  3. urządzenia, dyski lub inne informatyczne nośniki, zawierające dane osobowe przeznaczone do likwidacji, pozbawia się wcześniej zapisu tych danych, a w przypadku gdy nie jest to możliwe, uszkadza się w sposób uniemożliwiający ich odzyskanie lub odczytanie,
  4. zbiór danych osobowych w formie papierowej jest przechowywany w zamykanej na klucz szafie,
  5. kopie zapasowe/archiwalne zbioru danych osobowych są przechowywane w zamkniętej szafie,
  6. dokumenty zawierające dane osobowe po ustaniu przydatności są niszczone w sposób mechaniczny za pomocą niszczarek dokumentów.
 4. Środki organizacyjne:
  1. Osoby zatrudnione przy przetwarzaniu danych osobowych zostały zaznajomione z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w tym z niniejszym dokumentem oraz instrukcją zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych,
  2. Osoby zatrudnione przy przetwarzaniu danych osobowych zostały zobowiązane do zachowania ich w tajemnicy,
  3. przebywanie w pomieszczeniach osób nieupoważnionych jest dopuszczalne tylko w obecności osoby upoważnionej do przetwarzania tych danych,
  4. niewykonanie lub nienależyte wykonywanie przez pracowników obowiązków wynikających z niniejszego dokumentu i przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych jest równoznaczne z ciężkim naruszeniem obowiązków pracowniczych.
 5. Zabezpieczenie dostępu do urządzeń mobilnych wykorzystywanych do przetwarzania danych (notebooki).
  1. komputery przenośne, po zakończeniu pracy, zamykane są na klucz w szafach.
  2. dane osobowe klientów nie są przenoszone na telefony komórkowe.
 6. Środki bezpieczeństwa obowiązujące w systemie informatycznym:
  1. Procedury nadawania uprawnień do przetwarzania danych i rejestrowania tych uprawnień w systemie informatycznym określone w Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym.
  2. Metody i środki uwierzytelniania oraz procedury związane z zarządzaniem i użytkowaniem środkami uwierzytelniania określone w Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym.
  3. Procedury rozpoczęcia, zawieszenia i zakończenia pracy przeznaczone dla użytkowników systemu informatycznego służącego do przetwarzania danych osobowych określone w Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym.
  4. Procedury tworzenia kopii zapasowych zbiorów danych oraz programów i narzędzi programowych służących do ich przetwarzania określone w Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym.
  5. Procedury dotyczące przechowywania elektronicznych nośników informacji zawierających dane osobowe oraz kopii zapasowych określone w Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym.
  6. Zabezpieczenia systemu informatycznego służącego do przetwarzania danych osobowych przed działalnością oprogramowania, którego celem jest uzyskanie nieuprawnionego dostępu do systemu informatycznego służącego do przetwarzania danych osobowych określone w Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym .
  7. Zapewnienie odnotowania informacji o odbiorcach, którym dane osobowe zostały udostępnione, dacie i zakresie tego udostępnienia.
  8. Procedury wykonywania przeglądów i konserwacji systemów oraz nośników informacji służących do przetwarzania danych osobowych określone w Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym
  9. Wdrożenie pozostałych zasad ochrony systemu informatycznego służącego do przetwarzania danych osobowych określonych w pkt 9 Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym.

 

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA SYSTEMU MONITORNIGU WIZYJNEGO
W MILLENIUM SPORT SP. Z O.O. W KATOWICACH

Regulamin systemu monitoringu wizyjnego zainstalowanego w obiektach Millenium Sport Sp. z o.o. przy ulicy Pijarskiej 1,3 w Katowicach określa zasady funkcjonowania systemu, miejsca i cel instalacji kamer, reguły rejestracji i zapisu informacji oraz sposób ich przechowywania, zabezpieczania i usuwania, a także dopuszczalność udostępniania zgromadzonych danych innym podmiotom.

§1

 1. System monitoringu wizyjnego składa się z:
 1. kamer rejestrujących zdarzenia wewnątrz i na zewnątrz budynku, w kolorze i rozdzielczości umożliwiających identyfikację osób,
 2. urządzenia rejestrującego i zapisującego obraz na nośniku fizycznym,
 3. monitora pozwalającego na podgląd rejestrowanych zdarzeń.
 1. Użytkownicy obiektu zostali poinformowani o funkcjonowaniu systemu monitoringu wizyjnego poprzez oznakowanie stosownymi tabliczkami informacyjnymi.

§2

 1. Monitoring wizyjny funkcjonuje całodobowo.
 2. Rejestracji i zapisowi na nośniku fizycznym podlega tylko obraz z kamer systemu monitoringu.

§3

Przez infrastrukturę objętą systemem monitoringu wizyjnego należy rozumieć min: kamery, nagrywarki, monitory, okablowanie.

§4

Celem monitoringu wizyjnego jest:

 1. zapewnienie oraz zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników obiektu;
 2. ograniczenie czynów bezprawnych oraz innych zachowań niepożądanych, zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu użytkowników obiektu;
 3. wyjaśnianie sytuacji konfliktowych oraz ustalanie sprawców czynów bezprawnych (zniszczenia mienia, kradzieże itp.);
 4. ograniczanie dostępu do obiektu osobom nieuprawnionym i niepożądanym;
 5. sprawowanie nadzoru nad obiektem.

§5

 1. Zarząd Millenium Sport sp. z o.o. upoważnia konserwatora oraz pracowników recepcji do bieżącej obserwacji obrazu oraz do przeglądania zapisu monitoringu.
 2. Osoby upoważnione zobowiązane są do przestrzegania przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz do nieujawniania danych zarejestrowanych przez monitoring wizyjny.

§6

 1. Rejestrator oraz monitory znajdują się w serwerowni, do której dostęp mają tylko osoby upoważnione.
 2. Po zapisaniu na nośniku fizycznym zarejestrowanych danych, nośnik fizyczny zostaje zabezpieczony przed uszkodzeniem, utratą lub zniszczeniem.
 3. Zapis na nośniku fizycznym zabezpieczony jest hasłem. Prawo do ustalenia lub zmiany hasła posiada konserwator.
 4. Okres przechowywania danych zarejestrowanych w drodze monitoringu wizyjnego wynosi 30 dni, po ich upływie dane ulegają automatycznemu usunięciu.
 5. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności gdy urządzenia monitoringu wizyjnego zarejestrowały zdarzenie, o którym mowa w §4 pkt. b, c, okres przechowywania danych może ulec wydłużeniu o czas niezbędny do zakończenia postępowania, którego przedmiotem jest zdarzenie zarejestrowane przez monitoring wizyjny.
 6. Zapis obrazu może zostać udostępniony jedynie upoważnionym organom w zakresie prowadzonych przez nie czynności prawnych (np. Policji, sądom, prokuratorom). Nie udostępnia się zapisu użytkownikom obiektu.
 7. Zarząd Millenium Sport sp. z o.o. upoważnia konserwatora do przekazywania zapisu obrazu organom określonym w §6 pkt. 6.

 

Katowice, dnia 16.02.2018, Prezes Zarządu Millenium Sport. Sp. z o.o

 

 1. Informacje ogólne o Operatorze i pozyskiwaniu informacji
  • Operatorem Serwisu sport.bazantowo.pl oraz hotel.bazantowo.pl (zwanych dalej „Serwisami”) jest Millenium Sport Sp. z o.o., ul. Pijarska 1,3, 40-750 Katowice, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000377560 (zwana dalej „Operatorem”).
  • Serwisy realizują funkcje pozyskiwania informacji o Użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
   • poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych Użytkowników plików cookies (tzw. „ciasteczek”), po uprzednim wyrażeniu zgody przez Użytkowników Serwisów, także poprzez stosowne skonfigurowanie przeglądarki internetowej,
   • poprzez dobrowolne wprowadzanie informacji przez Użytkowników Serwisów w formularzach dostępnych na witrynach internetowych w domenie bazantowo.pl oraz millenium-inwestycje.pl,
   • poprzez gromadzenie danych (logów) z serwera przez OVH sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu (KRS: 0000220286) – przedsiębiorstwo zajmujące się hostingiem, na którego serwerach znajdują się strona internetowe prowadzone przez Operatora.
 2. ​​Pliki cookies, zasady i sposób ich wykorzystywania
  • Serwis korzysta z plików cookies (inaczej: „ciasteczek”).​​
  • Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym (na przykład: komputerze bądź tablecie) Użytkownika Serwisów i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisów. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
  • ​Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisów pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Operator Serwisów.​
  • Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
   • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisów korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości oraz optymalizację ich wydajności,
   • utrzymania sesji Użytkownika Serwisów po zalogowaniu, a także zapamiętania preferencji Użytkownika w związku z korzystaniem z funkcjonalności Serwisów,
   • umożliwienia Użytkownikowi korzystania z niektórych funkcjonalności Serwisów w ogóle,
   • określania profilu Użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google, z której usług korzysta Operator.
  • ​​W ramach Serwisu stosowane są dwa rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika za pomocą odpowiedniej opcji w oprogramowaniu.
  • Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarki internetowe, jak również inne oprogramowanie umożliwiają usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies z poziomu oprogramowania, w zależności od preferencji Użytkownika. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
  • Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisów.
  • Pliki cookies mogą być również zamieszczane i wykorzystywane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisów ;także przez współpracujących z Operatorem Serwisów reklamodawców oraz partnerów w ramach dopuszczonych przez ustawienia oprogramowania Użytkownika Serwisów dotyczące plików cookies.
  • Pliki cookies mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
  • W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/
 3. ​​​​​Informacje w formularzach oraz sposób ich wykorzystywania
  • ​​Serwis zbiera i przechowuje informacje podane dobrowolnie przez Użytkownika (na przykład w formularzach) w trakcie korzystania z Serwisów.
  • Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
  • Dane podane w formularzu bądź formularzach nie są udostępniane podmiotom trzecim, chyba że Użytkownik wyrazi na to zgodę.
  • Dane podane w formularzach są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu.
  • Dane podane w formularzach mogą być przekazane podmiotom technicznie realizującym niektóre usługi – w szczególności dotyczy to przekazywania informacji o posiadaczu rejestrowanej domeny do podmiotów będących operatorami domen internetowych, serwisów obsługujących płatności lub też innych podmiotów, z którymi Operator Serwisu w określonym zakresie, wynikającym z charakteru zgłoszenia zawartego w formularzu, współpracuje.
  • W przypadku podania w formularzu informacji stanowiących dane osobowe w rozumieniu art. 6 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, do przetwarzania danych osobowych Użytkownika Serwisów stosuje się przepisy tej ustawy, w szczególności w zakresie poinformowania Użytkownika o celu i zakresie zbierania danych, jak i możliwości poprawiania ich oraz usuwania przez Użytkownika w przypadkach przewidzianych Ustawą.
 4. Informacje pozyskiwane przez serwer (in. logi serwera)
  • Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają rejestracji i przechowywaniu przez serwery obsługujące witryny należące do Operatora. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania Serwisami oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
  • Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
   • czas nadejścia zapytania,
   • czas wysłania odpowiedzi,
   • nazwa stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
   • nformacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
   • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
   • informacje o przeglądarce użytkownika,
   • informacje o adresie IP.
  • ​Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
  • Dane powyższe są wykorzystywane przez operatora hostingu jedynie dla celów administrowania serwerem oraz poprawy jakości świadczonych usług.
 5. Udostępnianie danych podmiotom zewnętrznym
  • Dane Użytkowników podlegają udostępnianiu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach dozwolonych przez obowiązujące w chwili udostępnienia danych przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
  • Dane umożliwiające identyfikację Użytkownika są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby, z zastrzeżeniem pkt. 3.
  • Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.
 6. Zmiana zakresu wykorzystywania plików cookies oraz cofnięcie zgody na ich wykorzystywanie
  • Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki.
  • W większości przeglądarek internetowych możliwe jest nadto inne (np. warunkowe) ustalenie sposobu wykorzystywania plików cookies.
  • W zależności od stopnia zablokowania plików cookies, możliwe jest wadliwe działanie niektórych składników witryn Serwisów prowadzonych przez Operatora. Ograniczenie powyższe może dotyczyć w szczególności procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, zapamiętania preferencji użytkownika, co może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie z Serwisów.

Polityka cookies

 1. W związku z udostępnianiem zawartości serwisu internetowego firmy Millenium Sport Sp. z o.o Właściciel serwisu stosuje tzw.cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które mogą być później przez serwery odczytane przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego. Właściciel może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. W niniejszym dokumencie, informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach naszych serwisów internetowych. Pliki cookies (tzw."ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu Właściciela. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 2. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  • dostosowania zawartości stron serwisu internetowego Właściciela do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,
  • tworzenia statystyk, cktóre pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
  • utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu) ( jeśli serwis internetowy korzysta z takiej funkcjonalności ), dzięki której użytkownik nie musi na każdej
  • podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
  • dostarczania użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.​
 3. W ramach serwisu internetowego Właściciela stosowane są następujące rodzaje plików cookies:​
  • "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu,
  • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu,
  • pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu,
  • "funkcjonalne" pliki cookies, umożliwiające "zapamiętanie" wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.,
  • "reklamowe" pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
    
 4. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa)domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione wszczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji
   
 5. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach naszych serwisów internetowych, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w serwisie internetowym Właściciela z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania.
   
 6. Pliki cookies mogą być zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego właściciela, a następnie wykorzystywane przez współpracujących ze Właścicielem reklamodawców, firmy badawcze oraz dostawców aplikacji multimedialnych.

 

 

 

 

Instrukcja zmiany ustawień

Przeglądarka Mozilla Firefox
W menu "Narzędzia" należy wybrać "Opcje" i w nich zakładkę "Prywatność". Przeglądarka daje możliwość zaznaczenia, że nie chcemy być śledzeni w ogóle albo usunięcia pojedynczych ciasteczek poszczególnych witryn.

Przeglądarka Microsoft Internet Explorer
W menu "Narzędzia" należy wybrać "Opcje internetowe" i w nich zakładkę "Prywatność". Specjalnym suwakiem można regulować ogólny poziom prywatności albo przyciskiem "Witryny" zarządzać ustawieniami poszczególnych serwisów internetowych.

Przeglądarka Google Chrome
W menu ukrytym pod trzema poziomymi kreskami w prawym górnym rogu przeglądarki należy wybrać zakładkę "Narzędzia" a potem "Wyczyść dane przeglądania...". Oprócz możliwości czyszczenia plików cookie, znajduje się tam link "Więcej informacji", który prowadzi do szczegółowego opisu funkcji prywatności przeglądarki.

Przeglądarka Opera
Za pomocą przycisku "Opera" w lewym górnym rogu należy otworzyć menu i wybrać w nim zakładkę "Ustawienia" i dalej "Wyczyść historię przeglądania...". Oprócz możliwości skasowania już ustawionych plików cookie, jest tam też przycisk "Zarządzaj ciasteczkami...", który prowadzi do zaawansowanych opcji dla poszczególnych witryn.

Przeglądarka Apple Safari
W menu "Safari" należy wybrać zakładkę "Preferencje" a dalej zakładkę "Prywatność". W tym miejscu znajdują się opcje dotyczące plików cookie. Telefony komórkowe, tablety i inne urządzenia mobilne Każdy model telefonu może tę funkcję obsługiwać w inny sposób. Dlatego zachęcamy do zapoznania się z opcjami prywatności w dokumentacji na stronie internetowej producenta Twojego urządzenia mobilnego.

Hotspot Bażantowo

HotSpot Bażantowo Sport
Regulamin korzystania z sieci punktów dostępowych
 
1. Postanowienia ogólne.
1.1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady korzystania z usługi bezpłatnego dostępu do Internetu z wykorzystaniem sieci punktów dostępowych bezprzewodowej sieci Wi-Fi (zwanej dalej „HotSpot Bażantowo”) na terenie Centrum Sportowo – Rekreacyjnego Bażantowo udostępnianego przez „Millenium Sport” sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. Pijarska 1,3 40-750 Katowice, NIP: 954-27-17-650, REGON 241861089 (zwaną dalej „Spółka”), adres e-mail Spółki do korespondencji: sport@bazantowo.pl.
1.2. Z usługi HotSpot Bażantowo może korzystać każdy, kto zaakceptuje warunki niniejszego Regulaminu (osoba, która wyraziła zgodę na warunki Regulaminu i korzysta z usługi zwana jest dalej „Użytkownikiem”).
1.3. Skorzystanie z HotSpot Bażantowo oznacza akceptację Regulaminu i związanie się jego postanowieniami na czas trwania sesji. Akceptacja Regulaminu oznacza zgodę na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika wymienionych w niniejszym Regulaminie. W przypadku braku akceptacji postanowień Regulaminu lub niewyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, Użytkownik zobowiązany jest do przerwania połączenia. 
1.4. Korzystanie z HotSpot Bażantowo odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.
1.5. W celu nawiązania połączenia należy dysponować odpowiednim urządzeniem (np. komputer, tablet, smartphone) umożlwiającym korzystanie z bezprzewodowych usług.
1.6. Spółka zastrzega sobie możliwość ograniczenia dostępu do niektórych funkcjonalności usług/ usług sieciowych, powodujących pogorszenie jakości HotSpot Bażantowo, w szczególności ograniczeń dotyczących dostępu do poszczególnych protokołów i usług internetowych, stron internetowych czy maksymalnej ilości transmitowanych danych, oraz do usług naruszających prawo, w szczególności udostępniających treści pornograficzne, rasistowskie i faszystowskie. 
 
2. Warunki korzystania z HotSpot Bażantowo.
2.1. Aby skorzystać z usługi HotSpot Bażantowo Użytkownik musi dokonać rejestracji, podając adres e-mail, na który zostanie wysłany kod z hasłem dostępu do usługi HotSpot Bażantowo. 
2.2. Użytkownik zobowiązany jest do akceptacji niniejszego Regulaminu, a brak takiej akceptacji skutkuje niemożliwością skorzystania z usługi HotSpot Bażantowo. Zgoda i podane dane będę przechowywane przez Spółkę przez okres 365 dni. 
2.3. Hasło otrzymane na wskazany adres e-mail Użytkownik wpisuje we wskazane miejsce w procesie rejestracji. Dla danego adresu e-mail możliwe jest korzystanie tylko z jednego hasła do czasu wygaśnięcia jego terminu ważności. Za pomocą hasła otrzymanego na wskazany adres e-mail Użytkownik może zalogować się w tym samym momencie tylko na jednym urządzeniu.
2.4. Użytkownik posiadający ważne hasło otrzymane w procesie rejestracji po wylogowaniu z usługi HotSpot Bażantowo może skorzystać z niej ponownie z pominięciem procesu rejestracji, korzystając z opcji „Zaloguj się”. Użytkownik, który korzysta z usług HotSpot Bażantowo po raz pierwszy lub który otrzymał już hasło, jednak jego ważność wygasła, musi dokonać ponownej rejestracji. Podawanie wymaganych przez Spółkę informacji, w tym wyrażanie zgód na otrzymywanie określonych informacji handlowych jest obowiązkowe w każdorazowym procesie rejestracji, niezależnie od tego, czy Użytkownik już wcześniej wyraził takie zgody.
2.5. Długość sesji maksymalnie 24 godziny, po upływie tego czasu istnieje możliwość ponownego zalogowania do sieci. 
2.6. Przepływ danych pomiędzy urządzeniem Użytkownika a HotSpot Bażantowo odbywa się w sposób niekodowany, umożliwiający dostęp osobom trzecim. Zaleca się Użytkownikom unikanie przesyłania przy pomocy HotSpot Bażantowo danych wrażliwych, bądź danych stanowiących tajemnicę osoby lub przedsiębiorstwa, natomiast w przypadku przesyłania takich danych stosować protokoły szyfrujące (np. https lub SSL).
2.7. Administratorem podanych przez Użytkownika w procesie rejestracji danych osobowych jest Spółka. Podanie danych osobowych Spółce jest dobrowolne, ale konieczne do skorzystania z usługi HotSpot Bażantowo. W każdym czasie Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych oraz prawo wycofania złożonej zgody, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  Szczegółowe zasady przetwarzania danych reguluje punkt 5 Regulaminu. 
 
3. Cookies (ciasteczka).
3.1. HotSpot Bażantowo wykorzystuje tzw. cookies („ciasteczka”) w celu prawidłowego zrealizowania funkcjonalności oraz w celach statystycznych.
3.2. Poza „ciasteczkami” HotSpot Bażantowo na urządzeniach Użytkowników mogą być gromadzone „ciasteczka” innych podmiotów, w tym firm współpracujących, „ciasteczka” służące dostarczaniu treści dostosowanych do upodobań Użytkowników, profilowaniu Użytkowników HotSpot Bażantowo, a także „ciasteczka” statystyczne (np. Google Analytics) itp. 
3.3. Użytkownik HotSpot Bażantowo może wyłączyć na swoim urządzeniu zapisywanie „ciasteczek”, korzystając z ustawień przeglądarki internetowej, jednakże wyłączenie takie może spowodować ograniczenie lub uniemożliwienie prawidłowego działania udostępnionych funkcjonalności i usług. 
 
4. Dane.
4.1. Zbieranie danych oraz ich przechowywanie, przetwarzanie i przekazywanie odbywa się z poszanowaniem obowiązujących przepisów prawa polskiego.
4.2. Krajem gromadzenia, przechowywania, przetwarzania i udostępniania danych przez HotSpot Bażantowo jest Polska. Dane przechowywane są na serwerach i w systemach użytkowanych przez HotSpot Bażantowo.
4.3. Wśród danych gromadzonych i przetwarzanych przez HotSpot Bażantowo w oparciu o system WiFi znajdują się:
4.3.1. Dane dotyczące realizowanych podłączeń do HotSpot Bażantowo,
4.3.2. Dane o urządzeniu, z którego nastąpiło połączenie z HotSpot Bażantowo lub dane przekazane za pośrednictwem urządzenia HotSpot Bażantowo, w tym:
4.3.2.1. unikalny adres MAC urządzenia,
4.3.2.2. aktualny adres IP urządzenia,
4.3.2.3. dane odnośnie typu, producenta i modelu urządzenia,
4.3.2.4. dane dotyczące systemu operacyjnego urządzenia, inne informacje przekazywane przez urządzenia w procesie korzystania z HotSpot Bażantowo,
4.3.2.5. dane odnośnie lokalizacji Użytkowania HotSpot Bażantowo i/lub urządzenia, o ile znajduje się ono w zasięgu sieci urządzeń systemu HotSpot Bażantowo lub lokalizację można ustalić na podstawie innych dostępnych danych (w tym np. na podstawie adresu IP oraz adresu HotSpot w konkretnym miejscu Centrum Sportowo – Rekreacyjnego Bażantowo);
4.3.3. Dane o Użytkowniku HotSpot Bażantowo, w tym:
4.3.3.1. dane (w tym dane osobowe) dobrowolnie podane przez Użytkownika HotSpot Bażantowo w procesie rejestracji, logowania, korzystania lub innej interakcji z serwisem lub urządzeniami dostarczającymi HotSpot Bażantowo, w tym również dane osobowe przetwarzane w zakresie i na podstawie wyrażonych przez Użytkownika zgód,
4.3.3.2. dane (w tym dane osobowe) pochodzące z internetowych serwisów społecznościowych udostępnione bezpośrednio oraz pośrednio przez Użytkownika w wyniku korzystania z HotSpot Bażantowo zgodnie z politykami prywatności używanych serwisów społecznościowych oraz zgodnie z udzielonymi tym serwisom,
4.3.3.3. dane wiążące Użytkownika HotSpot Bażantowo z wykorzystywanymi urządzeniami, za pomocą których Użytkownik podłącza się do HotSpot Bażantowo;
4.3.4. dane o aktywności Użytkowników HotSpot Bażantowo w sieci Internet, w tym dane z urządzeń Użytkowników o aktywności w sieci Internet, dane teletransmisyjne i dane dotyczące realizowanych połączeń (np. dane Syslog),
4.3.5. dane urządzeń znajdujących się w zasięgu urządzeń sieci HotSpot Bażantowo,
4.3.6. dane z serwisów partnerskich, sieci afiliacyjnych, reklamowych, partnerskich oraz analitycznych, jak również inne dane umożliwiające analizę zachowań Użytkowników HotSpot Bażantowo, określenie ich profili, zainteresowań w celu ulepszenia działań usług, dokładniejszego raportowania oraz dopasowania przedstawianych i publikowanych treści,
4.3.7. metadane oraz dane przetworzone na podstawie innych dostępnych danych,
4.3.8. dane, których zbieranie wymagane jest do prawidłowego świadczenia usług HotSpot Bażantowo.
  
5. Przetwarzanie danych.
5.1. Spółka zastrzega sobie prawo do bieżącego monitorowania i archiwizowania wykorzystanych za pośrednictwem HotSpot Bażantowo zasobów Internetu oraz przetwarzania i udostępniania tych danych na żądanie uprawnionych instytucji, w tym danych dotyczących zestawianych połączeń, konfiguracji sprzętowej i programowej wykorzystywanego sprzętu, adresów MAC kart sieciowych, dane o lokalizacji telekomunikacyjnego urządzenia końcowego, z którego wykonywane jest połączenie i innych danych przesyłanych przez Router lub urządzenia współpracujące do HotSpot Bażantowo oraz dostarczanych przez zaimplementowane w HotSpot Bażantowo mechanizmy i narzędzia własne oraz firm trzecich i narzędzia analityczne (np. Google Analtics).
5.2. Dane są gromadzone, przetwarzane i przechowywane w systemie HotSpot Bażantowo.
5.3. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są wyłącznie za ich zgodą poprzez akceptację niniejszego Regulaminu oraz w sytuacji, gdy przetwarzanie takie jest wymagane prawem lub niezbędne do świadczenia usług HotSpot Bażantowo. 
5.4. Administratorem danych osobowych jest „Millenium Sport” sp. z o.o. w Katowicach, ul. Pijarska 1,3 (40 -750 Katowice).
5.5. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów RODO, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.
5.6. Zebrane dane osobowe przechowujemy na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
5.7. Dane osobowe w systemie HotSpot Bażantowo zbierane i przetwarzane w celach:
5.7.1. świadczenia usługi HotSpot,
5.7.2. zapewnienia bezpieczeństwa i prawidłowego działania usługi, w tym systemu HotSpot Bażantowo,
5.7.3. tworzenia zestawień, analiz i statystyk na potrzeby HotSpot Bażantowo,
5.7.4. marketingu bezpośredniego, również za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej,
5.7.5. przedstawiania treści dostosowanych do Użytkownika i jego aktywności, w tym np. promocji związanych z urodzinami Użytkownika, liczbą logowań, częstotliwością przebywania w zasięgu urządzeń HotSpot Bażantowo itp.,
5.7.6. wykrywania nadużyć i zapobiegania im,
5.7.7. zapewnienia bezpieczeństwa sieci, 
5.7.8. ustalania, obrony i dochodzenia roszczeń. 
5.8. Każda osoba, której dane osobowe dotyczą ma prawo dostępu do danych osobowych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu.
5.9. Spółka ma prawo udostępnić dane osobowe Użytkownika, w tym adres e-mail, podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (w tym np. organom ścigania).
5.10. Usunięcie lub depersonalizacja danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia przez Użytkownika HotSpot Bażantowo zgody, bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.
5.11. W przypadku przetwarzania danych osobowych w sposób naruszający przepisy prawa Użytkownik ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
 
6. Wyłączenia odpowiedzialności Spółki.
6.1. Spółka dołoży starań, aby świadczone przez niego usługi były na wysokim poziomie, jednocześnie Spółka:
6.1.1. nie ponosi odpowiedzialności za czasowy brak pokrycia radiowego w wyznaczonych miejscach ani nie gwarantuje stałego poziomu przepustowości łącza,
6.1.2. nie gwarantuje dostępności do wszystkich usług sieciowych,
6.1.3. nie odpowiada za warunki techniczne panujące w sicie radiowej oraz opóźnienia w HotSpot Bażantowo, które mogą mieć wpływ na rzeczywisty transfer danych do / z urządzenia Użytkownika.
6.2. Spółka nie odpowiada za nieuprawnione użycie oprogramowania lub innych utworów będących przedmiotem ochrony własności intelektualnej dostępnych w Internecie.
6.3. Spółka nie odpowiada za szkody wyrządzone przez oprogramowanie dostarczone przez strony trzecie.
 
7. Obowiązki Użytkownika.
7.1. Korzystanie z HotSpot Bażantowo będzie się odbywało na wyłączne ryzyko Użytkownika.
7.2. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania przepisów prawa, w szczególności Użytkownik nie może wykorzystywać HotSpot Bażantowo do:
7.2.1. przesyłania i udostępniania treści, które są niezgodne z prawem lub są przedmiotem ochrony własności intelektualnej, której podmiotem nie jest Użytkownik,
7.2.2. przesyłania i udostępniania treści mogących naruszyć czyjekolwiek dobra osobiste,
7.2.3. masowego rozsyłania niezamówionych przez odbiorców treści o charakterze reklamowym (tzw. spam),
7.2.4. rozpowszechniania wirusów komputerowych i innych programów mogących uszkodzić komputery innych użytkowników Internetu,
7.2.5. udostępniania dostępu do Internetu innym osobom, w szczególności używania HotSpot Bażantowo do budowania stałych podsieci,
7.2.6. permanentnego obciążania w znacznym stopniu pasma poprzez udostępnianie serwerów WWW, IRC, NNTP itp.
7.3. Użytkownik zobowiązany jest do zabezpieczenia urządzenia, za pomocą którego korzysta z HotSpot Bażantowo przed nieuprawnionym dostępem z zewnątrz oraz do używania oprogramowania antywirusowego. 
7.4. W przypadku nieprzestrzegania przez Użytkownika postanowień Regulaminu lub korzystania z HotSpot Bażantowo w sposób niezgodny z przeznaczeniem, Spółka może uniemożliwić Użytkownikowi dostęp do HotSpot Bażantowo oraz, w przypadku poniesienia przez Spółkę szkody w wyniku korzystania przez Użytkownika z HotSpot Bażantowo w sposób niezgodny z Regulaminem, zażądać od Użytkownika naprawienia tej szkody.
 
8. Postanowienia końcowe.
8.1. Spółka, świadcząc usługę HotSpot Bażantowo, zachowuje wszystkie dane w tajemnicy. Nie dotyczy to przypadków, gdy ujawnienie danych nastąpi za zgodą Użytkownika, którego dane dotyczą lub jest wymagane na podstawie przepisów prawa. 
8.2. Niniejszy Regulamin dostępny jest przy każdorazowej próbie połączenia z Internetem na stronie startowej HotSpot Bażantowo. Spółka zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie z dniem ich opublikowania. 
8.3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
8.4. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i pozostaje ważny do odwołania.    
Rezerwacja online